جوجو 'مزرعه رژه های خنده دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   122 85.71% with 14 votes

راهنما دور دلقک تا تمام حیوانات قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان حرکت به اطراف / دور تا.

KidsAdventureCollecting AnimalFarmJojo-sFunnyParade