مزرعه اتصال 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   879 90.63% with 96 votes

آیا برخی از سرگرم کننده بازی این بازی روی صفحه خنک شبیه به بازی فال ماهجونگ با
شما باید برای روشن شدن همه کارت از هیئت مدیره با اتصال دو کارت از همان تصویر
است. آیا می توانم آن را انجام دهید و به سرعت به عنوان امکان پذیر است و همه آنها؟ بازی مزرعه
را بازی اتصال و پیدا کردن!


کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

Mouse SkillFruitMatching FarmAndroid Connect