بخش آلفا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

[Alpha_Sector]: نگاهی به اسلحه با یکی از 20 سلاح های ممکن و مبارزه در برابر ارتش از حمله بی امان! چه مدت طول خواهد شما

کنترل بازی:
W، A، S، D - دکمه ماوس moveLeft - ساقه

ActionAlphaSector