شما شکم پر کردم و خدمت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

کرده است از Lil 'Drumstix بازی کردم یا او لنگ است؟ این ها 'تا شما را به تصمیم می گیرید هنگامی که شما حرکت می کند در برابر شاه Dindon خشمگین مطابقت. هشدار داده می شود: پر پرواز!

کنترل بازی:
کلید به و فلش لرزش غنیمت.

Memory DancingStuffedServed