شیرین بازار حافظه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

در این بازی ما باید برای کمک به صندوقدار جوان با کار خود را در سوپر مارکت. ما باید به جفت با غذا پنهان.

کنترل بازی:
در این بازی با استفاده از ماوس و تلنگر تطبیق تصاویر به پاک کردن خطوط.

SkillMemorySweetMarket