راه رفتن استورک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

پیاده روی تا زمانی که شما می توانید.

کنترل بازی:
مطبوعات فاصله شروع می شود.

AdventureWalkStork