قدم زدن در ابرها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

هدف از این بازی است برای پرش و راه رفتن بر روی ابرها.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyWalkClouds