سگ پیاده روی لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

اطمینان حاصل کنید که این دختر به نظر می رسد خیره کننده زمانی که او طول می کشد سگ او را برای قدم زدن در پارک.

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpAnimalGirlsWalk