اتاق شکنجه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   3817 69.09% with 55 votes

گرفتن آن قسمت از جواهرات در حالی که کوه در می رم سوئیچ که از آینده پایین نگه داشتن خوشه. با کلیک بر روی شکنجه گران.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyTortureChamber