تیر اندازی سیمپسونها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2810 73.68% with 38 votes

اطراف با بارت سیمپسون و ساقه است پهلوان پنبه خود را 'را با تفنگ آب و ترک پهلوان پنبه' اجرای پشت سر شما در استخر آب.

کنترل بازی:
ArrowKeys

برای حرکت
S به ساقه
برای استفاده از چاقو
R FTO بارگذاری

ShootingActionThe Simpsons