تیراندازی پرواز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

ساقه تمام مگس های دریافتی تا حد امکان قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionShooting