تفنگ دار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   23 40% with 5 votes

غرب وحشی وحشی تیراندازی بازی.

کنترل بازی:
استفاده از موس را به ساقه و فضا به اردک، در حالی که ducking کلید R را فشار دهید به بارگذاری مجدد.

ShootingActionGunslinger