سیمپسون ساز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   258 75.76% with 33 votes

شخصیت سیمپسونها بسیار خود را ایجاد کنید!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

The SimpsonsMaker