لس سیمپسونها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   34 42.86% with 7 votes

شما می توانید تقریبا هر کس به جز هومر و مگی یا امتیاز بر روی نمره شما کسر شلیک کنید.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionSimpsons