مبارزه با Teongdu بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

از بین بردن تمام کاراکتر از هر سطح قبل از زمان و شما را به سطح بعدی.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - حرکت می کند Z
- حمله.
X - پرش.

FightingActionTeongdu