چاقو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   2915 65.91% with 44 votes

دریافت به عنوان بسیاری که ممکن است قبل از مرگ می کشد! اجرا در اطراف و گرفتن به عنوان پرچم های بسیاری به عنوان
ممکن قبل از زمان اجرا می شود!


کنترل بازی:
کلیدهای پیکان حرکت می کند.
A-STAB. انجمن S-پرتاب چاقو.

FightingActionStickStreet FightingKillingKnife