به خیابان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   127 63.16% with 19 votes

نگاهی به مبارزه به خیابان و کشتن 'اونا.

کنترل بازی:


FightingActionStreet FightingBeat 'em UpTakeStreets