مبارزه با ساحل بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   14 20% with 5 votes

در جهان گسترده ای ساحل رقابت های بوکس را آغاز کرده است

کنترل بازی:
استفاده

Arrowkeys های چپ / راست به فیلم
رئیس جمهور A / S به ضرب و شتم
فاصله نگه دارید برای جلوگیری از

FightingActionBoxing