توجه حذفی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   112 84.62% with 13 votes

هدف از این بازی است به دست کشیدن از تمام مخالفان و گرفتن کمربند قهرمانی. سعی کنید به انجام ترکیب و طفره رفتن مخالفان مشت. نوک خواهد بود برای پیدا کردن بهترین ترکیب کلیدی و استفاده از آن مکرر. سعی کنید به مشت هرزه نگاره، وارد ضربه.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به حرکت و پرتاب مشت های مختلف انجمن به راست پانچ.
S به سمت چپ پانچ.
D به دفاع.

FightingActionSportsPunchBoxingSideringKnockout