نزاع و جدال صبحانه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

جعبه راه خود را طریق صفوف صبحانه ناخرسندکننده!

کنترل بازی:
Z و X برای پانچ
کلید های چپ و راست فلش های چپ و راست به این سو و ان سو رفتن
پایین کلید فلش برای جلوگیری از

FightingActionBoxingBreakfastBrawl