خیابان آونجر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

مبارزه با baddies در این خیابان جنگنده مانند بازی.

کنترل بازی:
W، A، S، D - حرکت انجمن J - حمله K
- پرش L
- شارژ.

FightingActionStreet FightingAvenger