Stickman موتور 3D بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   71 87.5% with 8 votes

شرکت در مسابقه 3D استقامتی به عنوان دوچرخهسواری Stickman در یکی از آهنگ های خطرناک ترین موتور سیکلت از طریق بیابان. stickman ورزشی موتور سیکلت بازی مسابقه ای متشکل از تک آهنگ با 5 ایست های بازرسی. اطمینان حاصل کنید که شما را به ایستگاه بازرسی قبل از زمان اجرا می شود و یا مسابقه به پایان رسیده است.

کنترل بازی:

تنها با استفاده از کلید های arrow به لاغر به سمت چپ و راست، سرعت بخشیدن و ترمز.

DrivingStickRacingMotorcycle