صهردرس مسابقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   186 75% with 24 votes

پایان مسابقه قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلید فلش - حرکت به چپ / راست
پایین کلید فلش - ترمز.

DrivingRacingMotorcycleRaceChoppers