شروع رانندگی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   54 55.56% with 9 votes

مسابقه در اطراف مسیر در موتور سیکلت خود را به عنوان شما سعی می کنید برای رسیدن به هر ایستگاه بازرسی قبل از زمان اجرا می شود خارج.

کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به تعامل.

DrivingRacingMotorcycleStartDrive