داش بزرگراه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

دوچرخه سواری سوپر از طریق بزرگراه کوه! به یاد داشته باشید، وقت خود را شمارش و باید برای تکمیل دامان
را قبل از اینکه خیلی دیر است.


کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت بخشیدن به انجمن چپ / راست کلیدهای پیکان - هدایت.

DrivingRacingMotorcycleHighwayDash