ریحانا و کریس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   60 100% with 6 votes

ریحانا و کریس یک زن و شوهر بزرگ است. حالا شما می توانید آنها را هر دو تا لباس.

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsRihannaChris