موشهای صحرایی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

موش از مرطوب اطراف می رویم دیوانه در مورد پرتاب نیزه پرتاب.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyRatsSpears