بازی با چاقو بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   53 62.5% with 8 votes

بازی خود را با چاقو و اصلا قطع yoursefl باشد.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

AdventurePlayWithKnife