بازی 2 پیروزی فوتبال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

لگد زدن به توپ گذشت بازیکن فوتبال و سعی کنید به نمره اهداف با تنظیم قدرت و زاویه.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyPlayFootball