پاپ لگبا بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

papa legba یک بازی چندرسانه ای سریع و سریع است که در آن بازیکنان باید با استفاده از آیین ها روح را از مخالفان خود دزدی کنند و papa legba ، ساختار جادویی و قدرت را بهبود بخشند. می دانید ، چیزهای عادی

کنترل بازی:
در بازی

2 Player Fighting Action Unity Webgl