Magivolve لباس ' بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیراستن پسر یا دختر مدل پایه در تمام انواع لباس. دسته از گزینه ها!

کنترل بازی:
استفاده از موس به تداخل می کنند.

KidsGirlDress UpGirlsMagivolve-s