اور چپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

غذا رفته است بد است. پایکوبی بر روی آن قبل از اینکه شما شروع به puking!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyLeftOvers