Kyoken بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

این یکی به نظر می رسد مثل یک مشکل ساز به من است. شیرین یا لودگی شما تصمیم می گیرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyKyoken