برچسب مد لباس بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   21 66.67% with 3 votes

مانند حذف آن نام؟ دان 'تی می خواهم به هیچ چیز به جز دنده طراح دیده می شود؟ سپس این لباس تا بازی مد است برای شما!

کنترل بازی:
استفاده از ماوس را به ارتباط برقرار می کنند.

GirlDress UpGirlsLabelFashion