هند ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

هند

دارای بسیاری از ویرانه های مرموز که در حال یافت نشد. از آنجا که حمل و نقل بد هستند، وجود دارد بسیاری از باستان شناسان می تواند مکان با باقی مانده از دسترس نیست. در حال حاضر این قهرمان هند است در راه او را به تسخیر جاده های شیب دار!

کنترل بازی:

با استفاده از کلید های arrow به حرکت سوار وحشت زده ما را به طرف دیگر از سنگ است.

MotorcycleObstacleIndiaAdventure