ENDURO 3: به زباله دان بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

فریب راه خود را از طریق زباله در این بنجل!

مانور راه خود را به پایان سطح با بیشترین سرعت ممکن، اما دون 'تی پاییز یا شما' شکست خواهید خورد!


کنترل بازی:
استفاده از کلید های arrow به رانندگی کنید.

DrivingMotorcycleObstacleEnduroJunkyard