باغ شما چگونه رشد می کنند؟ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   01

گام به کفش گل آلود CyberChris 'و تبدیل شدن به یک باغبان مجازی. در سفر خود، مهارت های آبیاری و باغبانی دانش خواهد شد را به آزمون نهایی قرار داده است. اجازه دهید نگاه کنید به 'چگونه ممکن است گل شما می توانید زنده نگه داشتن!

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - به حرکت فاصله
- به گیاهان آب.

DoesYourGardenGrow