انفجار مرکزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

تنظیم headbutt خود را برای ارسال کردن رفیق خود را در هوا و به او ضربه تمام بازیکنان در طول رشته.

کنترل بازی:
فاصله - برای تنظیم زاویه و قدرت.

HeadBlast