فضای مرکزی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پرواز جت جنگنده خود و آتش انواع متعددی از سلاح ها بر اساس آنچه به نظر می رسد رگبار گلوله پایان هرگز از امواج دشمن. پس از موج اولیه از دشمنان معمولی (حتی قطرات باران!) شما را مورد ضرب و شتم، لذت واقعی شروع می شود.

کنترل بازی:
PLAYER 1: انجمن ماوس - انتقال. انجمن چپ کلیک کنید - شوت PLAYER
2: انجمن کلیدهای پیکان - حرکت
فاصله - شلیک کنید.

ShootingPlatformsAircraftHeadSpace