انفجار آبی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

انفجار خطرات در زیر آب است.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyHydroBlast