انفجار دشمنان خود را بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

دفاع از برج خود را در برابر این سربازان تند و زننده.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyBlastYourEnemies