Get A Head بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

پا زدن خود را سر رباتیک و ببینید که چقدر شما می توانید آن را در سه تلاش و پا زدن.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

ActionHead