بده 5 فیلم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

نقطه پنج تفاوتها در دو عکس فیلم. شما باید بذله گو را به فاش کردن اختلاف. بنابراین تمرکز پیدا کردن و جستجوی سرگرم کننده!

کنترل بازی:
ماوس - برای ارتباط برقرار کردن.

Guessing MovieGimme