اتصال فیلم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

آیا شما عاشق فیلم هدف از این بازی است به جای بازیگران در موقعیت صحیح به طوری که آنها با فیلم که ستاره دار شوید. امتیاز برای هر پاسخ صحیح شما کسب همسان. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

FunnyMovieConnection