DISNEYS 'صحنه فیلم جادویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

پیدا کردن تفاوت بین صحنه TEO معروف از یک فیلم دیزنی.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleKidsAdverDisneysMagicalMovieScene