بده 5 بازی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

مقایسه دو تصویر بر اساس بازی ها بازی های معروف و پیدا کردن 5 تفاوت. یک دقیقه هر جفت تصویر و 5 jokers در هر بازی به شما داده شده است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid GimmeArcade