موتور سیکلت تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

پنج جفت از عکس های که در آن شما باید برای پیدا کردن تغییرات واقعا وجود دارد. اگر شما از دست شما را در ابتدا آغاز خواهد شد. استفاده از موس برای بازدید از تغییرات. اگر شما با کلیک بر روی موس به دور از نقطه درست شما خواهد شد امتیاز نامطلوب دریافت خواهید کرد. اگر شما اشتباه پنج بار، بازی به پایان رسید. همچنین مراقب باشید و همچنین نگه داشتن چشم در مورد تایمر، اگر از زمان اجرا می شود بازی به پایان رسید. شما می توانید برای به دست آوردن حداکثر 5000 نقطه در این بازی. بنابراین، از شما دوباره 'مشتاق رفتن و گرفتن همه نقاط و علاوه بر دریافت نگه دارید از تفاوت بین همه که موتورسیکلت. از آن لذت ببرید!

کنترل بازی:
این بازی تنها با ماوس ایفا کرده است.

MotorcycleDifferenceAndroid Motorbike