تفاوت رمز و راز بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   30 100% with 3 votes

پنج جفت عکس های جالب وجود دارد. هر جفت دارای پنج تفاوت رمز و راز است. برخی از آنها بسیار آسان است برای پیدا کردن آن است، اما چگونه شما را در هر تصویر بعدی به آن سخت تر است برای پیدا کردن آن. کار شما این است که برای پیدا کردن تفاوت های قبل از زمان اجرا می شود خارج. شما مدت زمان 60 ثانیه برای هر جفت دارند. استفاده از ماوس را کلیک کنید هنگامی که شما را پیدا می کند برخی از تفاوت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultMystery