میکی موس - پیدا کردن 5 تفاوت بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   118 57.89% with 19 votes

در این زمان شما باید برای پیدا کردن برخی از تفاوت های بین دو عکس با میکی ماوس. شما باید برای پیدا کردن پنج تفاوت و اگر شما انجام دهید که شما را به عکس بعدی بروید. شما می توانید حداکثر 2500 امتیاز دریافت کنید. سعی کنید برای پیدا کردن تفاوت های قبل از زمان اجرا می شود خارج. اگر زمان از دست داده است، شما باید برای شروع از تصویر اول. از تنها ماوس استفاده کنید. اگر شما کلیک کنید دور از محل درست خواهد شد امتیاز منفی دریافت خواهید کرد. موفق باشید!

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleDifferenceAndroid MickeyMouseFind