تفاوت شهر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   02

پیدا کردن بازی تفاوت است. این بازی دارای زیبا ترین شهرستانها در کشور است. ما امیدواریم که برای بازی با لذت.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultCityDifferences